Identifikačné údaje

Názov organizácie: Slovenská Organizácia MMA

Právna forma: Občianske združenie, odborová organizácia

a organizácia zamestnávateľov

Sídlo : Hlavné námestie 192/34, 060 01 KežmaroK

IČO: 53469321

Registračné číslo : VVS/1-900/90-60449

Registrový úrad : MV SR
Dátum vzniku: 19.03.2021

Bankové spojenie: IBAN: SK 5411110000001658306000 BIC:UNCRSKBX